Rekrutacja do XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Poniżej zamieszczony jest regulamin rekrutacji do klas pierwszych z roku ubiegłego. Na opracowanie regulaminu na rok szkolny 2015/2016 czekamy do ogłoszenia decyzji Kuratorium w tej sprawie. W zależności od brzmienia decyzji regulamin zostanie zmodyfikowany i dostosowany do nowych wymagań.


Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Krakowie
 

na rok szkolny 2014/2015

  I.                  Przyjmowanie zgłoszeń:

 1. Kandydaci do XXIV LO dokonują rejestracji  elektronicznej za pośrednictwem  macierzystego gimnazjum w terminie od 14.04.2014 r. do 25.06.2014 r. do godz. 13.00.
 2. Kandydaci, spoza systemu rekrutacji elektronicznej, dla których XXIV LO jest szkołą pierwszego wyboru w dniach 14.04.2014 r. do 25.06.2014 r.  dokonują rejestracji elektronicznej za jego pośrednictwem (zgłoszenia i wnioski należy  składać w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 8.30 – 14.30).
 3. Kandydaci  spoza systemu rekrutacji elektronicznej, dla których XXIV LO jest szkołą pierwszego wyboru,  dostarczają w dniach 27.06.2014 r. – 03.07.2014 r.  do godz. 14.00 do  sekretariatu szkoły  kopie świadectwa i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Po ogłoszeniu w dniu  04.07.2014 r.  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do XXIV LO, potwierdzenia woli podjęcia nauki w XXIV LO należy dokonać poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie do 08.07.2014 r. do godz. 12.00.
 5. Wraz z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w XXIV LO należy dostarczyć kartę zdrowia ucznia i 3 zdjęcia opisane imieniem, nazwiskiem, adresem i datą urodzenia kandydata.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych załączają dyplom laureata.
 7. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, należy dostarczyć orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 8. Dokumenty należy dostarczyć w koszulce foliowej.
 9. W dniu 10.07.2014 r. do godz. 12.00  Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych XXIV LO.
 10. Jeżeli w klasach pierwszych XXIV LO będą jeszcze wolne miejsca, kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół, mogą składać oryginały dokumentów od 11.07.2014 r. do 29.08.2014 r.

 II.               Zasady rekrutacji: 

 1. Warunkami przyjęcia ucznia do klasy pierwszej XXIV LO są:

 a. wyniki egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)

 • z języka polskiego - do 20 punktów
 • z historii i wiedzy o społeczeństwie - do 20 punktów
 • z matematyki - do 20 punktów
 • z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia) - do 20 punktów
 • z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - do 20 punktów

 b. suma punktów (maksymalnie 80 punktów) pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

 • do klasy ekonomiczno – społecznej z poszerzonym nauczaniem matematyki lub języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii:

język polski

język angielski

wiedza o społeczeństwie

geografia

 • do klasy turystycznej  z poszerzonym  nauczaniem  języka polskiego, geografiii  lub historii, języka angielskiego:

język polski

język angielski

historia

geografia

 • do klasy dziennikarsko – filmowej z poszerzonym nauczaniem historii, języka polskiego,  języka angielskiego lub wiedzy o społeczeństwie:

język polski

język angielski

historia

wiedza o społeczeństwie

 • do klasy biotechnologicznej z poszerzonym nauczaniem biologii,  języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego:

język polski

język angielski

biologia

wiedza o społeczeństwie

 • do klasy sportowej, z poszerzonym nauczaniem biologii lub geografii, języka polskiego lub języka angielskiego, matematyki lub geografii:

język polski

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

 2. Maksymalna ilość punktów, którą uczeń może uzyskać w wyniku egzaminu gimnazjalnego wynosi 100, w tym po 20 punktów z każdej  jego części.

 3. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie  80 punktów według następującego przelicznika:

celujący – 20 punktów
bardzo dobry – 18 punktów
dobry – 15 punktów
dostateczny – 10 punktów
dopuszczający – 2 punkty

 4. Za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie – co najwyżej 20 punktów, przy czym:

a)      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  -  5 punktów

b)      za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty – co najwyżej 12 punktów,
w tym:

 • laureat  konkursu ponadwojewódzkiego – 12 punktów
 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 punktów
 • laureat konkursu wojewódzkiego – 10 punktów
 • finalista konkursu wojewódzkiego – 8 punktów

c)    za potwierdzone na świadectwie osiągnięcia sportowe do 6  pkt - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Decyzji Kuratora Oświaty z dnia 03.02.2014 r.

d)  za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 pkt

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt

f)     kandydatom do grupy międzyoddziałowej  języka niemieckiego przygotowującej do  egzaminu DSD II dolicza się punkty za  dyplom DSD B1 lub DSD A2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Decyzji Kuratora Oświaty z dnia 03.02.2014 r.

g) kandydaci do klasy sportowej muszą:

-  posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej,

- zaliczyć próby sprawności fizycznej, które będą przeprowadzane w dniu 09.07.2014 r. (dla kandydatów z pierwszej rekrutacji) i 29.08.2014 r. (dla kandydatów z rekrutacji uzupełniającej),

- przedstawić pisemną zgodę rodziców.

5.Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum, mnoży się przez dwa.

6. Ogółem maksymalna ilość punktów, którą uczeń może uzyskać wynosi 200.

7. Preferowanymi ocenami  zachowania są: dobra, bardzo dobra i wzorowa.

8. Nie ustala się limitu punktów, od którego  kandydaci przyjmowani są do XXIV LO. Przyjmowani są kandydaci z najwyższą ilością punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

9. Kandydaci, mający na świadectwie ukończenia gimnazjum niższą niż dobra ocenę  zachowania, wraz z dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w XXIV LO, składają Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej pisemne zobowiązanie do nienagannego zachowania.

10. Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji.

11.W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci przewlekle chorzy lub niepełnosprawni (na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) oraz absolwenci Gimnazjum nr 5 w Krakowie, którzy mają nienaganną opinię i przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.

 III.           Odwołania:

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do XXIV LO,  rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy zostanie sformułowane w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
 3. Rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) może złożyć do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor XXIV LO rozpatruje odwołanie w terminie do 7 dni od jego otrzymania.