librus

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Krakowie na rok szkolny 2020/2021

Dla absolwentów szkół podstawowych

 1. Przyjmowanie zgłoszeń:
  1. Kandydaci do XXIV LO wypełniają elektronicznie wniosek w systemie Omikron, logując się za pomocą Peselu i hasła otrzymanego w macierzystej szkole.
  2. We wniosku kandydat może wskazać dowolną liczbę szkół i klas, o przyjęcie do których się ubiega (spośród wszystkich szkół gminy miejskiej Kraków, prowadzących postępowanie rekrutacyjne).
  3. Wydrukowany i podpisany przez kandydata oraz jego rodziców wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru w dniach od 25.04.2019 r. do 10.06.2019 r.
  4. Kandydaci, dla których XXIV LO jest szkołą pierwszego wyboru składają wniosek w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 8.30 – 14.30.
  5. W dniach 21.06.2019 r. – 25.06.2019 r. kandydaci uzupełniają wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
  6. W dniu 28.06.2019 r. o godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXIV LO.
  7. Potwierdzenia woli podjęcia nauki w XXIV LO należy dokonać poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone) w terminie do 09.07.2019 r.
  8. Wraz z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w XXIV LO należy dostarczyć kartę zdrowia ucznia i 3 zdjęcia opisane imieniem, nazwiskiem, adresem i datą urodzenia kandydata.
  9. Laureaci konkursów przedmiotowych załączają dyplom laureata.
  10. W dniu 10.07.2019 r. do godz. 12.00  Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych XXIV LO.
  11. Jeżeli w klasach pierwszych XXIV LO będą jeszcze wolne miejsca, kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół, mogą składać oryginały dokumentów od 11.07.2019 r. do 16.07.2019 r.
  12. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXIV LO w postępowaniu uzupełniającym zostanie ogłoszona w dniu 31.07.2019 r. do godz. 12.00.
  13. Potwierdzenia woli podjęcia nauki w XXIV LO w postepowaniu uzupełniającym należy dokonać do 20.08.2019 r.
  14. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do XXIV LO w postępowaniu uzupełniającym zostanie ogłoszona 22.08.2019 r. do godz. 12.00.=
 2. Zasady rekrutacji:
  1. Warunkami przyjęcia ucznia do klasy pierwszej XXIV LO są:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i matematyki przelicza się na punkty według zasady, że wynik procentowy z każdego zakresu mnoży się przez 0,35, natomiast wynik procentowy z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
   2. suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:
    • do klasy ekonomiczno – społecznej z poszerzonym nauczaniem geografii, matematyki i języka angielskiego:
     • język polski
     • matematyka
     • geografia
     • wiedza o społeczeństwie
    • do klasy fotograficzno-filmowej z poszerzonym  nauczaniem  języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i edukacji filmowej:
     • język polski
     • matematyka
     • wiedza o społeczeństwie
     • język obcy
    • do klasy proobywatelskiej, z poszerzonym nauczaniem  historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego:
     • język polski
     • matematyka
     • historia
     • wiedza o społeczeństwie
    • do klasy biologicznej z promocją zdrowia z poszerzonym nauczaniem biologii, chemii i języka polskiego:
     • język polski
     • matematyka
     • biologia
     • chemia
    • do klasy turystyczno-sportowej, z poszerzonym nauczaniem  geografii, biologii i języka angielskiego:
     • język polski
     • matematyka
     • biologia
     • język obcy
  2. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty według następującej zasady:
   • celujący – 18 punktów
   • bardzo dobry – 17 punktów
   • dobry – 14 punktów
   • dostateczny – 8 punktów
   • dopuszczający – 2 punkty
  3. Za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie – można uzyskać co najwyżej 18 punktów, przy czym:
   1. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem  -  7 punktów
   2. za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – co najwyżej 10 punktów, zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22.02.2019 r.
   3. za potwierdzone na świadectwie osiągnięcia w innych konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych - do 10 punktów - zgodnie z par. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 586).
   4. za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu – 3 punkty.
  4. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, geografia, historia, chemia, fizyka, zgodnie z par. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 586).
  5. Preferowanymi ocenami zachowania są: dobra, bardzo dobra i wzorowa.
  6. Nie ustala się limitu punktów, od którego kandydaci przyjmowani są do XXIV LO. Przyjmowani są kandydaci z najwyższą ilością punktów, do wyczerpania limitu miejsc.
  7. Kandydaci, mający na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej niższą niż dobra ocenę zachowania, wraz z dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w XXIV LO, składają Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej pisemne zobowiązanie do nienagannego zachowania.
  8. Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji.
  9. W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci spełniający dodatkowe kryteria określone ustawowo, tj. problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, wychowywanie kandydata w rodzinie niepełnej i objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. Odwołania:
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do XXIV LO, rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.
  2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy zostanie sformułowane w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) może złożyć do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor XXIV LO rozpatruje odwołanie w terminie do 7 dni od jego otrzymania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.