librus

NASZE ATUTY

XXIV Liceum Ogólnokształcąceto szkoła bezpieczna, nowoczesna, propagująca aktywne metody nauczania, kształtująca umiejętności potrzebne w pracy zespołowej, dająca absolwentom wysokie kompetencje językowe, krzewiąca sprawność fizyczną i zasady fair play, umożliwiającauczniomkorzystanie z dóbr kultury.

Dowolny wybór przedmiotów rozszerzonych

Wszechstronny rozwój zainteresowań naszych uczniów i możliwość odnalezienia się przez nich na rynku pracy zapewniamy przez dowolny wybór przedmiotów rozszerzonych. Przedmioty rozszerzone można wybierać niezależnie od wyboru klasy, zgodnie z deklaracją składaną podczas rekrutacji.

Ciekawe przedmioty uzupełniające

Realizujemy ciekawe i przydatne w późniejszym życiu zawodowym przedmioty uzupełniające; np. promocję zdrowia, podstawy socjoterapii, elementy wiedzy o gospodarce światowej, podstawy marketingu, edukację filmową. 

Języki obce

Języków obcych nauczamy na bardzo wysokim poziomie. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania. Do wyboru proponujemy języki: hiszpański, włoski, niemiecki, francuski. Chętnym możemy zaoferować także rosyjski.

Bezpieczna szkoła

Poczucie bezpieczeństwa zapewniamy poprzez konsekwentne wcielanie w życie norm, reguł i zasad współżycia społecznego oraz stosując odpowiednie procedury w sytuacjach kryzysowych. Działania te znalazły potwierdzenie w postaci przyznania szkole tytułu Lidera Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwanadanego przez Wojewódzką Komendę Policji. Pomocny w tym działaniu jest również monitoring - wokół szkoły i na jej terenie rozmieszczone zostały 32 kamery.

Aktywne metody nauczania

Nauczyciele prowadząc zajęcia propagują aktywne metody nauczania. Lekcje prowadzone są w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem zasobów internetu, multimediów, filmów, itp. Każda sala wyposażona jest w komputer z dostępem do internetu, rzutnik i ekran, głośniki.

Praca projektami

Często pracujemy metodą projektów, rozwijając w ten sposób kompetencje społeczne naszych uczniów. Edukacyjne projekty gimnazjalne zazwyczaj dotyczą spraw związanych z wyborem kierunku przyszłego kształcenia i zawodu, co pozwala uczniom w przyszłości osiągnąć sukces na rynku pracy.

Doradztwo zawodowe

W kompetencje niezbędne na dzisiejszym rynku pracy uczniowie są wyposażani głównie na godzinach wychowawczych i podczas zajęć z doradztwa zawodowego. Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego - bogato wyposażone w filmy, materiały, testy - dostarcza wiedzy o otaczającym świecie i przygotowuje do życia w globalnym społeczeństwie.
Wirtualna przestrzeń edukacyjna w postaci grupy otwartej na Facebooku daje dostęp do wielu cennych informacji na temat rynku pracy i edukacji

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej otacza opieką wszystkich potrzebujących. Uczniów traktujemy podmiotowo - nikt nie jest u nas anonimowy.

Wycieczki zagraniczne

Uczniowie mają okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Europy uczestnicząc w wycieczkach zagranicznych oraz wymianie międzynarodowej z Monachium. Korzystają z dóbr kultury biorąc udział również w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, wycieczkach po zabytkach i muzeach Krakowa.

Wychowanie patriotyczne

Kładziemy duży nacisk na wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży. Realizujemy projekty patriotyczne związane ze świętami narodowymi i ważnymi rocznicami; uczniowie uczestniczą w projektach: "Uczeń - obywatel", "Młodzież pamięta", "Tramwaj patriotyczny".

Udział w akcjach charytatywnych

Propagujemy wśród uczniów ideę wolontariatu. Młodzież bardzo licznie bierze udział w akcjach charytatywnych organizowanych m.in. przez WOŚP, Bank Żywności, Szlachetną Paczkę, Fundację bez Tajemnic. Od lat nasi uczniowie w ramach projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" roznoszą obiady starszym i chorym mieszkańcom os. Oficerskiego.

Klub uczniowki

Szkoła to nie tylko nauka - to także chwila relaksu pomiędzy lekcjami. Młodzież może odpocząć na przerwie słuchając ulubionej muzyki w Klubie Uczniowskim.