librus
Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 z siedzibą przy ul. Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków i są one podane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Informujemy, że:
 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie do roku od czasu zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, umiejętności, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, PESEL) stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Agnieszka Sowa; adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 z siedzibą przy ul. Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków i będą one przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenia mienia.
 1. Podstawa prawna:
  • Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  • Zarządzenie Nr 1272/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Monitoringu Wizyjnego
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Statut Szkoły
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 7 dni.
 3. Nagranie odtwarzane jest stronom trzecim na pisemny wniosek złożony do Dyrektora podmiotu i za jego zgodą. Może być udostępnione również na żądanie służb do tego upoważnionych w celu wyjaśnienia zaistniałych zdarzeń.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Agnieszka Sowa; adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 z siedzibą przy ul. Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków i są one podawane w celu zawarcia i realizacji umowy o pracę. Informujemy, że:
 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 3. Odbiorcą danych osobowych są: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz wynikające z Rejestru Czynności Przetwarzania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca  1974r. – Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Agnieszka Sowa, adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 z siedzibą Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Agnieszka Sowa, adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.